Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Düzce Postası Hava Durumu Düzce : 25.8
23.10.2018
Düzce Postası Android Uygulaması
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
DÜZCE AKÇAKOCA İÇMESUYU TESİSLERİ SCADA OTOMASYON SİSTEMİ KURULMASI
Resmi İlan 3.8.2017 - 10:45:25DÜZCE AKÇAKOCA İÇMESUYU TESİSLERİ

SCADA OTOMASYON SİSTEMİ KURULMASI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Düzce Akçakoca İçmesuyu Tesisleri SCADA Otomasyon Sistemi Kurulması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :2017/376031

1-İdarenin

a) Adresi                                  :Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, C Blok, Kat:4 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :3124545600 - 3124545605

c) Elektronik Posta Adresi         :rsahin@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı           :Düzce İli Akçakoca İlçesindeki mevcut depolar ve içmesuyu tesislerine ilişkin bakiye klor bilgilerinin Belediye Binasında kurulacak olan SCADA Merkezi’nden izlenmesi, kontrol edilmesi için gerekli imalatlar yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                      :Akçakoca/DÜZCE

c) İşe başlama tarihi                  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                             :Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                      :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, C Blok 4. Kat, 404 Numaralı Oda, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, 06100 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati                       :23.08.2017 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” hükümleri uyarınca bu ihalede;

E-II. Grubunda yer alan 

1. Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri

2. Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri

3. Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri

4. Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri veya

E-VI Grubunda yer alan,

1- Telsiz haberleşme sistemleri

2- Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX) veya

E-VIII Grubunda yer alan,

1- Radyolink işleri

2- Fiber optik işleri

3- Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri

4- IP-MPLS işleri veya

E-IX Grubunda yer alan,

1- Ethernet teknolojisi işleri

2- ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri

3- Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri

4- Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri

5- LAN şebeke kurulumu işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

Bu gruba dahil olan işlerden herhangi birini tek taahhüt bünyesinde yapmış olmak şartı aranacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerine ait diplomalar kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, C Blok 4. Kat, 412 Numaralı Oda, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, 06100 Çankaya/ANKARAadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, C Blok 4. Kat, 412 Numaralı Oda, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, 06100 Çankaya/ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

N katsayısının 1,00 alınması hususu 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive