Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Düzce Postası Hava Durumu Düzce : 25.8
19.05.2019
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ
Resmi İlanlar 8.12.2018 - 08:31:49

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Ürünleri Alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2018/622263

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :KARAMANLI MAHALLESI MAZHAR MURTAZAOĞLU CADDESI NO: 4 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası                      :3742153740 - 3742150042

c) Elektronik Posta Adresi                           :boluobm@ogm.hs01.kep.tr

ç) İhale dokümanının

 görülebileceği internet adresi (varsa)   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :Akaryakıt Ürünleri (6000 Litre Motorin, 1000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   :6.000 Litre Motorin (Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Şefliği için 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 2.500 litre motorin, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Düzce Kadastro Komisyonları için 3.500 litre) Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu Düzce Belediye Sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçlarının ve iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi veya akaryakıt teslim fişi ile teslim edilerek karşılığında sevk irsaliyesi verilerek günün her saatinde peyder pey yapılacaktır. İdarenin talebi halinde arazide çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.

c) Teslim tarihi                                                 :6.000 Litre Motorin (Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Şefliği için 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 2.500 litre motorin, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Düzce Kadastro Komisyonları için 3.500 litre) Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu Düzce Belediye Sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçlarının ve iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi veya akaryakıt teslim fişi ile teslim edilerek karşılığında sevk irsaliyesi verilerek günün her saatinde peyder pey yapılacaktır. İdarenin talebi halinde arazide çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Merkez/DÜZCE

b) Tarihi ve saati                                              :21.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Özel Bütçe Muhasebe Biriminin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdindeki TR200001002564470319145006 nolu hesabına ihale döküman bedelinin yatırılmasına müteakip Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive
Emlak8