Hazineye ait taşınmazlar satılacak

   DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜ YIĞILCA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI S.N.Taşınmaz N...

   DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜ YIĞILCA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

S.N.Taşınmaz NoİlçesiMah/KöyüCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale tarihi ve saati
181080101293YığılcaAydınyayla KöyüHam toprak21415939,28TAMKöy Yerleşik Alanı Sınırları Dışında Kalmaktadır.70.000,0014.000,0030.05.202410:00
281080101295YığılcaAydınyayla KöyüHam toprak21244.584,95TamKöy Yerleşik Alan Sınırlarının Kısmen İçerisinde Kısmen Dışında Kalmaktadır.356.500,0071.300,0030.05.202410:30
381080101296YığılcaAydınyayla KöyüHam toprak21111.438,69TamKöy Yerleşik Alan Sınırlarının Kısmen İçerisinde Kısmen Dışında Kalmaktadır.274.000,0054.800,0030.05.202411:00
481080101297YığılcaAydınyayla KöyüHam toprak21011.909,15TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Kalmaktadır.382.000,0076.400,0030.05.202411:30
581080101305YığılcaAydınyayla KöyüTarla1832962,72TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları İçerisinde Kalmaktadır.215.200,0043.040,0030.05.202412:00
681080101597YığılcaBekirler KöyüBahçe21751.471,94TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları Dışında Kalmaktadır.180.800,0036.160,0030.05.202414:00
781080102447YığılcaAsar KöyüHam toprak22472.431,30TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları dışında Kalmaktadır.243.600,0048.720,0030.05.202414:30
881080102456YığılcaÇamlı KöyüÇaılık155462.201,55TamÇamlı Köyünün Yerleşim Planı Bulunmamakla birlikte Fiziki olarak yerleşim alanı Dışında Kalmaktadır.303.500,0060.700,0030.05.202415:00
981080102582YığılcaDibektaş KöyüÇaılık18231.173,66TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları Dışında Kalmaktadır.174.200,0034.840,0030.05.202415:30
1081080102718YığılcaGökçeağaç KöyüÇaılık20324.101,87TamKöy Yerleşik Alanı Sınırları Dışında Kalmaktadır.541.500,00108.300,0030.05.202416:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Yığılca Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.  
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
    a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),              
    b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 
3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://duzce.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.     
5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;
    a) Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.
    b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.     
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9- Adres: Atatürk Mh. Milli Egemenlik Cd. Yığılca/DÜZCE  Tel: 03806514264  İLAN OLUNUR.  

#ilangovtr

Basın No ILN02028522

16 May 2024 - 00:00 Düzce/ Yiğilca- Resmi İlanlar

Mahreç  Enes Güneş