27.05.2023 -
Güncelleme 25.05.2023 - 19:05
Haber Merkezi

TAKSİ DURAKLARI MAL ALIMI

DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TAKSİ DURAKLARI MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/528105

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÇAMKÖY MAHALLESİ 3129 SOKAK NO: 10/18 81100 MERKEZ DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası

:

3805414567 - 3805239530

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TAKSİ DURAKLARI MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Taksi Durağı Adet 10 410 Watt Monokristal panel Adet 80 24 Volt 3000Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter Adet 20 12Volt 200 Amper Jel Akü Adet 40 Paneller için kontrüksiyon Set 20 Solar Kablo, MC4 Konnektör ve sarf malzemesi Set 20
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin Düzce Belediyesi Mücavir Alan sınırları içerisinde belirteceği adreslere konulacaktır. Taksi Duraklarının yerleştirileceği adresler sözleşme imzalandıktan sonra yükleniciye bildirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir. 60 takvim günü içerisinde mallar idareye teslim edilir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çamköy Mah. 3129. sok. No:18 Merkez DÜZCE DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No - İLN: ILN01835273

Editör: K. İlhan