İHALE İLANI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

İHALE İLANI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
12.03.2014 - 08:34

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                  :Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası      :0 262 332 01 44 (Tel) 0 262 332 01 45 (Faks)

c) Elektronik posta adresi          :[email protected]                                                                                                               

d) İnternet Adresi                      :www.marka.org.tr

2-İhale Konusu işin

a) Niteliği, türü miktarı    :Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (4 Personel x 12 Ay)

b) Hizmetin Yapılacağı yer         :Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ                                                         

 c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren ajansın belirlediği gün ve yerde işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                            :Fiili işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.

3-İhalenin

a) Usulü                                   :Açık İhale Usulü (KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI – 10. Madde)

b) Yapılacağı yer                      :Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ

c) Tarihi ve saati                       :28.03.2014 Saat: 11:30

4.- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3  Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

4.1.4  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5  Teklif edilen bedelin % 60’inden (yüzde altmış) az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge.  (Personel çalıştırmaya yönelik bütün hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilir.)

4.1.6 Toplam cironun (son üç yılın ortalaması veya son bir yılın toplamı) teklif edilen bedelin % 60’inden (yüzde altmış) az olmadığını gösterir belge.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

7. İhale dokümanlarının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresinde görülebilir ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubesindeki   TR760001000163529870925001 IBAN numaralı banka hesabına 100.00 TL yatırmak suretiyle Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.1 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Birim Fiyat Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

14. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanuna göre her türlü vergi, resim, harçlardan muaftır.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız