ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
12.12.2019 - 09:22

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                        :2019/643097

1-İdarenin

a) Adı                                                   :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                             :Kültür Mah. 737.Cadde No:11 81010 MERKEZ DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası         :3805241396 - 3805241397

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak

 indirilebileceği internet sayfası                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                   :ARAÇ KİRALAMA

b) Niteliği, türü ve miktarı            :10 ADET SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ DİZEL SINIRSIZ MESAFELİ 3610 GÜNLÜK(10 ADET X 361 GÜN) PANELVAN(kamyonet) TİPİ ARAÇ 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ DİZEL SINIRSIZ MESAFELİ 361 GÜNLÜK(1 ADET X 361 GÜN) BİNEK TİPİ OTOMOBİL

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DÜZCE İL VE İLÇELERİ, KÖYLERİ İLE GEREKTİĞİNDE İL DIŞI GÖREVLENDİRİLMELERİ

ç) Süresi/teslim tarihi                    :İşe başlama tarihi 06.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi                       :06.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.12.2019 - 09:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Kültür Mah. 737. Cad. No:11 81010 Düzce adresindeki Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

TEKLİFLER 02.10.2014 TARİH VE 2014/6814 SAYILI HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KARAR DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

TEKLİF EDİLEN ARAÇLARIN MARKA, MODEL, ARAÇ KODU VE TÜRKİYE, SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KASKO DEĞERLERİNİN LİSTE ŞEKLİNDE TEKLİF DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. LİSTELERİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMAYANLAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.İSTEKLİLER TEKLİF CETVELİNE ARAÇLARIN MODEL VE KASKO KODUNA GÖRE İSTEDİKLERİ KADAR SATIR EKLEYEBİLİRLER.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız