DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
22.04.2020 - 09:54

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 15 ay süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 05 Mayıs 2020 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (KDV hariç) ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden  %6 oranında hesaplanacaktır.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

S.No

Adres

Yer

Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çamköy Asfalt Şantiyesi

Arazi, Müştemilatı, Tesis, Teçhizat ve Araçları

225,000.00 TL

6,750.00 TL

05.05.2020

15:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

 • Gerçek Kişiler İçin;
 1. Kanuni ikametgâh belgesi
 2. Nüfus cüzdan sureti
 3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 6. Noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz etmesi  (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 7. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi verilmesi  (İhalenin yapıldığı yıla ait).
 8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve arsa fax numarası (Bu adrese yazı ve fax ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
 9. İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 10. İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli /müşteri tarafından bu şartnamenin 3.Maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 11. Teknik personel taahhütnamesi (Müşteri/Firma/Ocak işletmesi için gerekli işlemler tamamlanıp işletmeye açılana ve iş bitimine kadar, 1 adet maden Mühendisi, ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Teknikeri bulundurulacağını taahhüt edecektir.)

 

 

 • Tüzel Kişiler İçin;
 1. Vergi Levhası
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 3. Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 4. Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 6. Ticaret Odası, Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge verilmesi.
 7. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi verilmesi  (İhalenin yapıldığı yıla ait).
 8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve arsa fax numarası (Bu adrese yazı ve fax  ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
 9. İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinde ki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 10. İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından bu şartnamenin 3.Maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 11. Teknik Personel Taahhütnamesi (Müşteri/Firma/Ocak işletmesi için gerekli işlemler tamamlanıp işletmeye açılana ve iş bitimine kadar, 1 adet maden Mühendisi, ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Teknikeri bulundurulacağını taahhüt edecektir.)
 12. 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 13. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Dr. Faruk ÖZLÜ

                                                                            Belediye Başkanı                                                                       

 

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız