ORMANDA YENİ YOL YAPILACAK

ORMANDA YENİ YOL YAPILACAK
8.03.2021 - 09:58

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2021 YILI PROGRAMINDA BULUNAN CUMAOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 157 KOD NOLU YOL, FINDIKLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 061 KOD NOLU YOL VE ODAYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 411-1 İLE 413-2 KOD NOLU YOLLARDA YENİ YOL

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE

İşletme Müdürlüğümüz 2021 yılı programında bulunan Cumaova Orman İşletme Şefliği 157 kod nolu yol, Fındıklı Orman İşletme Şefliği 061 kod nolu yol ve Odayeri Orman İşletme Şefliği 411-1 ile 413-2 kod nolu yollarda yeni yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                          :2021/121839

1-İdarenin      

a) Adı                                      :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                 :KÜLTÜR MAHALLESI ESKI ISTANBUL CADDESI 725. Sokak 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası  :3805145645 - 3805240543

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                      :İşletme Müdürlüğümüz 2021 yılı programında bulunan Cumaova Orman İşletme Şefliği 157 kod nolu yol, Fındıklı Orman İşletme Şefliği 061 kod nolu yol ve Odayeri Orman İşletme Şefliği 411-1 ile 413-2 kod nolu yollarda yeni yol yapım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı       :Cumaova İşletme Şefliği 157 kod nolu ( 1,400 KM. ) yol, Fındıklı İşletme Şefliği 061 kod nolu ( 3,150 Km.) yol ve Odayeri İşletme Şefliği 411-1 kod nolu ( 1,320 Km.) ile 413-2 kod nolu yol ( 0,980 Km.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Cumaova Orman İşletme Şefliği 157 kod nolu yol, Fındıklı Orman İşletme Şefliği 061 kod nolu yol ve Odayeri Orman İşletme Şefliği 411-1 ile 413-2 kod nolu yollar

ç) Süresi/teslim tarihi              :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi               :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme)

tarih ve saati                           :19.03.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)  :Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

İhale konusu işin inşası sırasında patlayıcı madde kullanılması gerektiğinde, yüklenici bu patlayıcı maddeyi ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde temin edecek, bu konuda gerekli izin ve ruhsatlar yüklenici tarafından alınacaktır. Bu konudaki her türlü sorumluluk ve güvenlik önlemleri yükleniciye ait olup, bu iş için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A / V. Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İlan Olunur.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-Gazete

  • 24.09.2022

E-Gazete Arşivi

Resmi İlanlar

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız