DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15.06.2021 - 09:25

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE KULLANILMAKTA OLAN CHİLLER SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde Kullanılmakta Olan Chiller Soğutma Sistemlerinin Bakım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                      :2021/328639

1-İdarenin

a) Adresi                                                             :Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok 81100 Düzce -Merkez/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası                        :3805239272 - 3805122563

c) Elektronik Posta Adresi                            :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                            :Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde Kullanılmakta Olan Chiller Soğutma Sistemlerinin Bakım ve Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

c) İşe başlama tarihi                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez Düzce

b) Tarihi ve saati                                              :24.06.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

-Soğutma Grupları Cihazları ile ilgili Yetkili Servis Belgesine sahip olacaktır. -TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Söz konus belgenin konusu TS 12850 ve TS 12817 olup, belgeler güncel tarihli olacaktır. -TÜRKAK Logolu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Belgenin kapsamı Sanayi Tipi Isıtma İklimlendirme, Soğutma Cihazlarının ve Ekipmanlarının Bakım ve Onarım Hizmetleri Olacaktır. Belge güncel tarihli olacaktır. -TÜRKAK Logolu ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Belgenin kapsamı Sanayi Tipi Isıtma İklimlendirme, Soğutma Cihazlarının ve Ekipmanlarının Bakım ve Onarım Hizmetleri Olacaktır. Belge güncel tarihli olacaktır. -ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Belgenin kapsamı Sanayi Tipi Isıtma İklimlendirme, Soğutma Cihazlarının ve Ekipmanlarının Bakım ve Onarım Hizmetleri Olacaktır. Belge güncel tarihli olacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu işte, "yapım işlerinde benzer iş grupları" tebliğinin  C grubu işler sıhhı tesisat ve mekanik tesisat işleri  C II. grup  (ısıtma soğutma havalandırma ve iklimlendirme tesisatı) işleri  ile her türlü ses izolasyonu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ticaret Ltd. Şti. (www.duzcepostasi.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-Gazete

  • 17.05.2022

E-Gazete Arşivi

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız